Παραδόθηκε στο Δ.Σ. η αναλυτική έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών για την χρήση έτους 2018

Παραδόθηκε στο Δ.Σ. η αναλυτική έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών για την χρήση έτους 2018.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Αναλυτική Έκθεση και τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2018