Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντού του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου

Το Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου καλεί τους ενδιαφερόμενους /ες και διαθέτοντες τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να προσληφθούν στη θέση του Διευθυντού του Ιδρύματος.

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου (ή ισότιμου Εκπαιδευτικού Οργανισμού), κατά προτίμηση οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνωστικού αντικειμένου συναφούς με το αντικείμενο της θέσης (γενικώς, μεταπτυχιακοί τίτλοι θα ληφθούν σοβαρώς υπόψιν).
 • Άριστη Γνώση και χρήση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Lower/B2.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (ECDL).
 • Προϋπηρεσία σε συναφή θέση, καθώς και εμπειρία στο ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο, επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και ειδικές γνώσεις θα ληφθούν σοβαρώς υπ’ όψιν.

 

Προσωπικότητα – Δεξιότητες

 • Κριτική σκέψη,
 • Επικοινωνιακή ικανότητα (άριστη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, ικανότητα συλλογής πληροφοριών, ελέγχου δεδομένων),
 • Ικανότητα ηγεσίας, ευελιξία, ορθή κρίση, οργανωτικότητα, αναλυτική ικανότητα, ικανότητα χάραξης στρατηγικής κατόπιν αξιολόγησης εναλλακτικών,
 • Διορατικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων,
 • Επαγγελματική συνέπεια,
 • Ικανότητα διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται ότι, βάσει της επιθυμίας του διαθέτη, επί υποψηφίων που έχουν τα αυτά τυπικά προσόντα ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ οι Κιμώλιοι ή οι έλκοντες την καταγωγήν από την Κίμωλο.

 

 

Περιγραφή αρμοδιοτήτων του Διευθυντή του Ιδρύματος

 • Διοικεί τα εν Αθήναις Γραφεία του Ιδρύματος και συντονίζει την εργασία του προσωπικού και την καθημερινή λειτουργία των γραφείων.
 • Μεριμνά και φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Προέδρου και του Δ.Σ. για την ανάπτυξη και απόδοση της περιουσίας του Ιδρύματος.
 • Μονογράφει  κάθε εντολή, ήδη υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Ταμία, προς τις Τράπεζες.
 • Μεριμνά, δια της Γραμματείας, για την αλληλογραφία.
 • Φροντίζει για την έγκυρη υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή παντός, κατά νόμον, στοιχείου, αιτήσεως, πρακτικών προς έγκριση κ.τ.λ..
 • Διεκπεραιώνει κάθε θέμα που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο και τις αποφάσεις του  Δ.Σ..
 • Παρίσταται, άνευ ψήφου, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εφ΄ όσον κληθεί.

 

Αποδοχές: Αναλόγως προσόντων

 

Υποβολή Βιογραφικών (με πρόσφατη φωτογραφία), ΜΕΧΡΙ την  31η Αυγούστου 2018,

με την ένδειξη «Βιογραφικό σημείωμα -εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντού»

α) Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου

Σωκράτους 8 και Αρμοδίου 18, Αθήνα, ΤΚ 10552

β) Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e mail), στη διεύθυνση:

info@afentakeio.gr.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ από την Γραμματεία του Κληροδοτήματος στα τηλέφωνα 210 321 4208, Δευτέρα έως Παρασκευή  μεταξύ 14.00 και 15.00.