Σκοποί

ΣΚΟΠΟΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΟΠΩΝ  ΒΑΣΕΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΕΚ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ,  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΝΑΥΑΓΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΙΜΩΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ,   ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΤΕΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ
3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ Γ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΒΑΣΙΚΕΣ ) Ή  (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΓΙΑ ΚΙΜΩΛΙΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
4 ΛΟΙΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ Η΄ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ